Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky webu Expresni.cz ke dni 22.3.2021 ( odstavce 1 až 8 )

Přečtete si tyto všeobecné obchodní podmínky pozorně v celém jejich zněni ještě předtím než začnete využívat www.expresni.cz (dále jen expresni.cz nebo WEB)

Užíváním WEBU vyjadřujete souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami ( dale jen ´´ VOP´´ )

Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi www.Expresni.cz případně našimi partnery na straně jedné a na druhé uživatelem webu jako prodávajícím.

Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

WEB www.Expresni.cz provozuje Ondřej Kubeš IČ 706 65 699.Fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona.

U rybníka 198, St.Pohůrka, 37006 Č.Budějovice

 (dále jen ´´ PROVOZOVATEL ´´ )

Tyto VOP jsou platné pro užívání našeho WEBU a případně i pro další nabízené sluzby a uskutecňované transakce na našem WEBU.

WEB umožňuje návštěvníkům ( dále jen ´´ UŽIVATEL ´´ )

po vyplnění příslušných kolonek formuláře (dále jen NABÍDKOVÝ FORMULÁŘ) nabídnout zboží k nacenění PROVOZOVATELI.

Veškeré služby na WEBU jsou pro UŽIVATELE zdarma.

Zaslání údajů k nabízenému zboží ani jeho nacenění PROVOZOVATELEM WEBU či třetí osobou ( dále jen PARTNER ci PARTNEŘI) nejsou v žádném případě návrhem na uzavření kupní smlouvy podle zákona 89/2 a jedná se pouze o indikativní informace resp. indikativní cenové nabídky výkupních cen.

Předpoklad k obdržení (vyplacení bankovním převodem ) kupní ceny je předání zboží a to buď na pobočce PROVOZOVATELE nebo jeho PARTNERŮM ať uz osobně či jinou cestou (poštovní či balíková služba, spedice apod.)

Zboží musí odpovídat popisu vyplněném UŽIVATELEM v NABÍDKOVÉM FORMULÁŘI.

Bez výslovného a písemného svolení PROVOZOVATELE není dovolená žádná integrace, prokliky, affiliate a  jakekoliv jiné druhy propojování našeho WEBU s ostatními weby.

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zodpovědné místo a provozovatel je

Ondřej Kubeš IČ 706 65 699 se sídlem U rybníka 198, St.Pohůrka, 37006 Č.Budějovice

Můžete se obrátit ve všech otázkách týkajících se ochrany osobních údajů na pověřence správy osobních údajů např. mailem na : admin(zavináč)expresni.cz

Dalsi údaje k ochraně osobních údajů si prosím přečtěte na http://www.expresni/ochrana

3. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Všechny značky, loga, obrázky a další informace na WEBU zpravidla podléhají autorským právům.

Užívání našeho WEBU neopravňuje UŽIVATELE k používání, zpracování, obměňování smyslu údajů na našem WEBU, taktéž další zpracovávání v jakýkoliv médiích se zpravidla zakazuje.

Další užívání těchto informací a údajů je možné pouze po předchozím souhlasu PROVOZOVATELE.

Nepovolené nakládání s informacemi, logem nebo obchodní značkou jsou-li uvedené na našem WEBU poškozuje naše práva resp. práva třetích osob a není tudíž dovoleno.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

Uživatel se zavazuje při vyplňování webového formuláře uvádět pravdivé údaje ke své osobě.

Uživatel se zavazuje uvést pravdivé údaje k nabízenému zboží.

Uživatel se zavazuje nezamlčovat relevantní údaje ke zboží, a to zejména ty, které by mohly mít vliv na určení výkupní ceny.

Uživatel je v opačném případě srozuměn s možným snížením výkupní ceny.Uživatel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem zboží, které nabízí přes vykupní formulář a že na zbozi neváznou žádné dluhy, exekuční či  zástavní práva a zboží nemá ani jiné podobné právní závady.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo na změny VOP. Tyto změny budou vždy aktualizované na WEBU.

PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo nenacenit nebo neodpovědět na nabídku uživatele která:

-neobsahuje kompletní údaje o zboží požadovaných při vyplňování NABÍDKOVÉHO FORMULÁŘE.

-pokud neobsahuje vyžadované kontaktní údaje UŽIVATELE

-je-li pro PROVOZOVATELE nevýhodná, nejasná či neodpovídá vykupním parametrům

-odporuje dobrým mravum či zákonům platným v daném státě.

PROVOZOVATEL může prvotní údaje o zboží uvedeném v NABÍDKOVÉM FORMULÁŘI (nikoliv však o UŽIVATELI) předávat PARTNERŮM k cenovému posouzení a také (a to po svolení UŽIVATELE, i k případnému zprostředkování prodeje PARTNERŮM.

PROVOZOVATEL v případě zájmu o nabízene zboží toto nacení (či nechá zpracovat výkupní cenu u PARTNERA) a cenovou nabidku zašle UŽIVATELI. A to buď mailovou formou nebo telefonem (hovor, SMS , Whatsapp apod.)

PROVOZOVATEL si vyhrazuje nepřijmout resp. nereagovat na nabídky k výkupu zejména níže uvedeného zboží:

-padělky a repliky autorských děl, věcí pocházejících z trestné činnosti, erotický materiál…

-okopirované diskety , nosiče CD, DVD, PHM (pohonné hmoty)

-doklady k vozidlům, ať uz jednostopým  či dvoustopým ( pokud tyto nejsou znehodnoceny a určeny jen pro sběratelské účely)

PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo kdykoliv omezit ci ukončit přístup UŽIVATELE k WEBU Expresni.cz

6. ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě že jedna z podmínek nevstoupí v platnost či pozbyde-li platnosti zůstává právní účinek ostatních podmínek i nadále v platnosti.

Smlouva a jakýkoliv spor mezi PROVOZOVATELEM a UŽIVATELEM se bude řídit právními předpisy daného státu (pro www.expresni.cz tedy pravními předpisy České republiky)

Úmluva OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží se na smlouvy nevztahuje.

Smluvní strany se dále tímto zavazují, že příslušnými soudy budou soudy v České republice.

7. POVĚŘENEC PRO ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

admin (zavinac)expresni.cz

8. OSTATNÍ

! poskytovatel neručí ani neodpovídá za jakékoliv nedovolené a neoprávněně zásady do webu Expresni.cz, ani za neoprávněný přístup k datům či jiný další zásah do našich systému.

Pro právo na mimosoudní řešení sporu uvedeného v paragrafu 20 zakona cislo 634 / 1992 Sbírky o ochraně spotřebitele se může UŽIVATEL obrátit na Českou obchodní inspekci (COI) se sídlem Štěpánská ul.567/15 , webové stránky www.adr.coi.cz